Asma se bhi, tu uncha hai – Amit Kamble

 

Asma se bhi, tu uncha hai, Saare mandal me, teri mahima hai
Asma se bhi, tu uncha hai, Saare mandal me, teri mahima hai

Asma se bhi, tu uncha hai– Amit Kamble

(lyrics) praise and worship

 

 

Asma se bhi, tu uncha hai,

Saare mandal me, teri mahima hai


Gaate hallelujah, teri karuna mahaan
Gaate hallelujah, tu mahima pradhaan

Saare dooton ki, stuti tu hai,
Har zubaa pe bhi, naam tera hai

Saare namo se, rajaoon se,
Sari shakti se, tu uncha hai

 

 

www.victormusicacademy.com

victor

vma

Asma se bhi, tu uncha hai– Amit Kamble