Ai duniya ke logo (ps Anil Kant) Notation Chords

Ai duniya ke logo (ps Anil Kant) Notation Chords 

 

Ai duniya ke logo { Am }

 

 

{ Am }            { G }    { Am }                 { G }

E     A  A  A     A     A  G     E    A     A A C     E  G

Ai    duniya    ke     logo    unchi     awaz     karo

 

{ C }                           { G }    { F }                     { Am}

E   C    C      C    DC     B      A GA    A      BC    A  A

Gao    khushi    ke   geet   uska   gungaan   karo

 

{ Dm }    { G }                  { Am }

A  A    B     C   D    CBAG   G G C     B  A

I badadt    karo    uski     ibadat    karo

 

{ Am }           { G }             { Am }      { Em }

E    C    B   A       D     E  E     C      B     A    A G

Yaad    rakaro   ke   wahi   ek     khuda   hai

 

{ F } { G }                { Am }

G       A    B      C  B    D      C    B  A    A

Humko   ye   jivan   usi   ne   diya   hai

 

{ Am }         { G }                      { Am }  { Em }

E       A  B    A        D      E         C      B      A G

Usi    charagaah   se   hum   sab  hain  aaye

 

{ F }       { G }              { Am }

G       A     B      F    C     D      C B    A      A

Hamdo    sanna   ke  hum  geet  gaayen

 

 

{ Am }                      { G }

E     A       A         A        A   G

Rab   ka    tum   shukr    karo

 

Unchi     awaz    karo  ………………………………..

 

 

{ Am }     { G }            { Am } { Em }

E         C    B       A     D       E   C    B   A    G

2 .  naam    e    khudawand     kitna  Mubarak

 

{ F }         { G }          { Am }

G  A       B   F     C   B   D   C   B  A        A

Mera    khudawand   kitna   bhala   hai

 

 

 

{ Am }  { G }          { Am }

E       C        B      A D      E     C     B   A  G

Rahmat     hai    uski    sadiyo    purani

 

{ F }           { G }           { Am } { Em }

G      G    A    B  F    CB      D     C B A     A

Wafaa    ka   asal    se   yehi    silsila   hai

 

{ Am }              { G }        { G }                    { G }

E        A     AAA     A    G      E  A      A        A         A

Us    par   iman    dharo    uske   ghar   aao    chalo