Masih Jeewan Mein || Hindi christian song lyrics ||

             Masih Jeewan Mein    [Gm]     Masih Jeewan Mein Prem Sabse Bada Hain 

     Prem nahi to sab kuchh bekaar hain

     Prem dayalu hain prem krupalu hain

     Prem dhirajvant hain , prem sacchayi hain , prem bhalayi

     Prem sabse bada hain ……………………………………

  1. Prem sabse bada hain
    Bura nahi manta hain , burayi nahi karta hain

    Daah nahi karta hain kukarma nahi karta hain

  1. Prem Sabse bada hain
    Apni bhalayi nahi chahta hain

    Apni badayi nahi karta hain

    Sab baatein sah leta hain

    Sada aanandiit rahta hain ……………..