MILE ADAR christian song lyrics

MILE ADAR

Mile adar aur mahima tujhe
Gyan aur dhanyawad prabhu
Mile stuti aur shakti prashansa
Sada sarvada

Sarvashaktimaan parbhu parmeshawar
Jo hai aur tha aur rahega
Teri hi mahima hove sada
Mere jivan mein